Close

بازار_نشر

شکوفایی کار و اقتصاد، بدون زیربنای فرهنگی، خواب و خیالی بیش نیست

فرهنگ، سیستم عامل جامعه است؛ همونطوری که برنامه های اجرایی کامپیوتر برای استفاده از توان و امکانات سخت افزار باید روی سیستم عامل مناسب نصب بشن، سواد و تخصص و فعالیت های تولیدی هم باید روی بستر فرهنگی مناسب قرار بگیرن تا خروجی مناسب ایجاد کنن. نمونه ای که نیاز به هیچ توضیحی نداره: ژاپن […]

Read More